Nina Nováková

S úctou a respektem


Odpovědi na otázky od "Rodinného svazu"

Co všechno zahrnujete do rodinné politiky?
Ve volebním období 2013-17, kdy jsem byla poslankyní, jsem opakovaně předkládala návrh, kterému říkám FIA (Family Impact Assessement). Domnívám se, že v zásadě všechny legislativní návrhy mají být posuzovány z hlediska dopadu, jaký budou mít na rodinu. Společnost vnímám jako ekosystém a základním komponentem toho to systému je malý ekosystém zvaný rodina. Svět práce, doprava, zemědělství, zdravotnictví, finance, bezpečnost i mezinárodní smlouvy, všechno se více nebo méně dotkne života každé rodiny.

Kam by podle vás měla rodinná politika v dalším období směřovat?
Rodinná politika by měla směřovat k podpoře fungujících rodin a k posilování jejich všestranné odolnosti a soběstačnosti. Vedle podpory fungujících rodin je třeba věnovat pozornost přípravě mladých na budoucí rodinný život. Rodičovská péče má být oceňována stejně, jako je oceňován přinos lidí ve sféře pracovního trhu.

Jakou úlohu pro vás má Koncepce rodinné politiky ČR, je pro vás zavazující?
Koncepce rodinné politiky by měla existovat přinejmenším na úrovni státu, krajů a obcí s rozšířenou působností. Musí ovšem vznikat komunitně a být komunitně průběžně obnovována. Rodiny velmi doplácejí na to, že se neustále porušuje kontinuita fungujících opatření a opakují se stále stejné chyby. Politici obecně nemají opravdový zájem a vhled do rodinné politiky, a tak vznikají „šuplíkové“ dokumenty, které málokdo bere vážně.

Jak vnímáte úlohu rodiny ve společnosti?
V ekosystému společnosti je malý „ekosystém“ rodiny nejdůležitější prvek. Fungující rodina je nejlepším příkladem uplatnění zásad udržitelného rozvoje v praxi. Prarodiče i rodiče chtějí prožívat spokojený život, ale ve všech ohledem mají na paměti budoucnost následujících generací. Rodina je nejspolehlivějším partnerem pro stát, jak se ukázalo v době pandemických omezení. Rodina je přirozenou školou vztahů a jediným garantem úspěšné primární socializace. Je důležité, aby rodina byla vždy pro stát respektovaným partnerem.

Vnímáte rodinu jako zdroj prosperity nebo objekt, jehož potřeby je nutno uspokojit?
Fungující rodina je instituce, která je pro společnost nejvýhodnější z hlediska kulturně společenského i ekonomického. Je třeba se vymanit z pohledu na rodinu jako na sociální problém a chápat ji jako podmínku k biokulturnímu přežití společnosti.

Proč se ve svém volebním programu nezmiňujete o stabilitě rodiny?
Posílení odolnosti a stability rodin bude zcela jistě jedním z hlavních témat příštích let. Na kandidátce SPOLU jsem nominována lidovci (KDU-ČSL), pro které je oblast rodiny, a to ve všech souvislostech, priorita. V posledních dvou letech jsem spolupracovala na projektu MPSV Rodiny v krajích. V návrhu Strategie rodinné politiky pro Středočeský kraj se podařilo prosadit jako hlavní cíl právě posílení odolnosti a stability rodin. Na mém webu i na FB se můžete podívat na část návrhu, jehož jsem autorkou.

Jak chcete podpořit prevenci rozpadu rodiny, a tím dlouhodobě i organizace, které se rozvoji potřebných kompetencí věnují?
Prevence rozpadu rodiny by měla jít dvěma liniemi: první je škola, druhá organizace působící
v regionech. Škola, jako veřejná služba, se zavazuje, že připraví děti na dobrý osobní pracovní a občanský život. Zatím jsou školy nejúspěšnější v oblasti profesní přípravy. Vzhledem k velkému počtu dětí z neúplných nebo obtížně fungujících rodin musí škola do značné míry převzít úkol vybavit dítě kompetencemi pro vytváření odpovědných a stabilních vztahů, dovednostmi týkajícími se praktického života v domácnosti a předávání důležitého postoje: do tvé rodiny patří i generace prarodičů a praprarodičů. Žáci, ale i rodiče, mají velmi nízkou úroveň právního vědomí týkajícího se rodinného práva. Druhou linii tvoří organizace, které podporují stabilitu manželství a rodinných vztahů obecně. Existují velmi dobré a výborné. Nejsou však v praxi dostupné v každém městě či obci.

Jak vnímáte hodnotu neplacené práce?
Práce je smysluplná činnost, která dělá člověka člověkem. To, že jsme přenesli pojmy z oblasti pracovního práva do všech oblastí života, je zásadní chyba. Bohužel z tohoto klišé nevybočuje ani, jinak dobré, motto „Chci práci i rodinu“. Obecný trend, který tlačí ženu maminku k co nejrychlejšímu návratu
do zaměstnání, nepomáhá podle mého názoru ani mamince, ani dětem, ani celé společnosti. Dobře vychovávat dítě se vším, co k tomu patří, to je vysoce kvalifikovaná činnost, která má být oceněna jak ekonomicky, tak společensky.

Co uděláte pro širší nabídku flexibilních úvazků?
Nechci utíkat od otázky, ale za svůj úkol považuji vytvořit pro lidi na rodičovské dostatek příležitost dále se vzdělávat a vylepšovat svou kvalifikaci. Přehlížíme například nárůst lidí, kteří nemají ukončené střední vzdělání a musíme rodičům pomoci, aby zůstali během výchovy nejmenších dětí zcela v obraze“ v rámci svého oboru nebo se úspěšně připravovali na obor, který jim bude lépe vyhovovat.


Bydlení se stává klíčovým problémem, zejména ve Středočeském kraji, kde kandiduji. V širších souvislostech – mám na mysli mezigenerační soužití, bez kterého se společnost rozpadne na sociální skupiny, které si nerozumějí a které si dokonce navzájem vyčítají výhody ze strany státu – bych ráda prosazovala podporu vzniku (nemusí to být vždy jen nová stavba) vícegenerační bytů a domů. Udržet si soukromí a zároveň si být na dosah, to považuji za nejvýhodnější řešení.